top of page

Öppenvårdsteamet

Öppenvårdsteamet erbjuder kostnadsfritt stöd till barn, ungdomar, familjer och föräldrar. Stödet kan ske genom individuell samtalskontakt, föräldrasamtal, familjesamtal och gruppverksamhet. Verksamheten erbjuder bland annat: 

Familjebehandling

Familjesamtal erbjuds till familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år. Samtalen anpassas efter varje familjs specifika behov, med syftet att stötta familjen i att hitta egna lösningar och möjligheter samt fokusera på familjens styrkor. Vår grundsyn är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Problem i familjen berör alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete med familjen.

 

Klicka här för mer information om Familjebehandling

Föräldrastöd

Insatsen erbjuds till föräldrar som känner oro kring sitt barn (0-6 år). Stöd finns bl a i form av samtal kring föräldraskapet, samhällsinformation och samspelsbehandling. Insatsen riktas till familjer där föräldrar får stöd i att se behov och resurser hos barnet och de egna möjligheterna att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov. Behandlingen bedrivs med familjen och behandlaren närvarande i samma rum. Vid behov filmas samspelet. Behandlingen genomförs på Familjecentralen i Salems Centrum.

Klicka här för mer information om Föräldrastöd

Familjebehandling i hemmet

Familjebehandling i hemmet är en familjepedagogisk insats med direkt och praktiskt stöd i hemmet med syfte att bryta negativa mönster såsom konflikter, bristande tillit/kommunikation, våld och oro. Man kanske vet vad man skulle behöva förändra men inte hur det ska gå till. Insatsen beviljas av socialtjänsten och riktar sig till hela familjer med barn upp till 20 år.

Klicka här för mer information om Familjebehandling i hemmet

Ungdomsbehandling

Insatsen består av stödjande samtal som riktar sig till ungdomar mellan 13-20 år. Samtalen anpassas efter ungdomens behov och sker regelbundet med fokus på förändring av ungdomens livssituation, mående och beteende. Fokus kan bl a ligga på affektreglering, känslokontroll, normbrytande beteende, existentiella funderingar, relationsproblem m.m.

Klicka här för mer information om Ungdomsbehandling

Särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP)

SKKP är en insats som beviljas av socialtjänsten, upp till 10 tim/vecka. Insatsen riktar sig till ungdomar mellan 13-20 år med riskbeteenden. Syftet med behandlingen är att bygga upp en hållbar tillvaro tillsammans med den unge. Fokus ligger främst på fritid, sysselsättning och missbruk. Större delen av insatsen består av aktiviteter som genomförs utanför kommunens lokaler.

Klicka här för mer information om SKKP

Krisstöd

Insatsen riktar sig till familjer som hamnat i omvälvande krissituationer. Insatsen beviljas skyndsamt av socialtjänsten när familjer t ex varit med om polisingripanden, tvångsomhändertaganden, trauman, grova brott m.m.

Klicka här för mer information om Krisstöd

Stöd till våldsutövare

Insatsen riktar sig till den som vill sluta använda våld (t ex fysiskt, psykiskt, sexuellt eller latent våld) och få stöd och behandling för att få en bättre relation till sin partner eller sina barn. Stödet utgår från metoden "Samtal om våld".

Klicka här för mer information om Stöd till våldsutövare

Föräldrautbildningar i grupp

Gruppverksamheter erbjuds till såväl småbarnsföräldrar som tonårsföräldrar. Stödet innefattar bla olika föräldraverktyg som ex gränssättning, regler, kommunikation och förberedelser. Grupper startas upp utifrån efterfrågan och kan även anpassas innehållsmässigt.

Klicka här för mer information om Öppenvårdsteamet

ÖVT logo 2024.jpg
Kontakta oss:

Karin Nordenmalm

enhetschef
Telefonnummer: 08-532 597 34
E-post: karin.nordenmalm@salem.se

Pertti Kunila

gruppledare/familjebehandlare
Telefonnummer: 0706 23 29 31
E-post: pertti.kunila@salem.se

 


Johan Adam
ungdomsbehandlare
Telefonnummer: 0707 20 96 90
E-post: johan.adam@salem.seMaria Kruse
familjebehandlare
Telefonnummer: 0706 23 30 21
E-post: maria.kruse@salem.se

 

Maryam Karim Khani

familjebehandlare
Telefonnummer: 0707 83 62 89
E-post: maryam.karimkhani@salem.se

 

 

Bruno Fuentes

SKKP

Telefonnummer: 0707 83 62 87

E-post: bruno.fuentes@salem.se

Rakel Sassi

SKKP

Mobil: 0707 23 94 87

E-post: rakel.sassi@salem.se

Ulrika Östervall

skolbehandlare

Mobil: 0700 03 49 85

E-post: ulrika.ostervall@salem.se

Rimona Toma

familjebehandlare

Mobil: 0700 03 49 70

E-post: rimona.toma@salem.se

bottom of page